Göm menyn

Bildmedicinsk pedagogik

Bildmedicinska undersökningar nyttjas som illustration, inspiration och förklaringsgrund i den integrerade undervisningen inom Hälsouniversitetets grundutbildningar tillsammans med anatomi, patofysiologi, infektionsmedicin, neurovetenskap m.m. Lärandenyttan av autentiska fysiologiska och radiologiska patientundersökningar har undersökts och publicerats i skrift och vid föredrag, nationellt och internationellt. Såväl förståelsen för fysiologiska förlopp som den topografiska anatomin upplevdes av studenterna som bättre tillgänglig än vid studier i gängse läroböcker och traditionella föreläsningar och de var utmärkta som förberedelse inför dissektioner. I vissa fall kunde sådant visualiseringsmaterial ersätta dissektioner.

Flerdimensionella framställningar används nu som åskådningsmaterial i den reguljära undervisningen, huvudsakligen i läkarutbildningen, men även i t ex sjukgymnast- och sjuksköterskeutbildningarna. Fortsatt analys av hanteringssätt och lärandenyttan vid användning av sådant undervisningsmaterial har planerats.

Arbetsområdet och yrkesrollen för röntgensjuksköterskor förändras i takt med den tekniska och medicinska utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin. För att kunna utveckla bra strukturer i grund- och vidareutbildningar inom området är det av betydelse att tydliggöra den specifika yrkeskompetensen, dvs vilka kunskapsområden och kompetensansatser som skall utgöra utbildningsresultatet.

Röntgensjuksköterskeutbildningens utveckling studeras genom en innehållsanalys av hur röntgensjuksköterskans kunskaps- och kompetensområde har beskrivits i officiella dokument under de senaste fyra decennierna.

Med tolkande fenomenologisk analys undersöks röntgensjuksköterskors uppfattning om vad som är den specifika kunskapsgrunden och vad de upplever vara förtrogenhetskunskap (praktisk klokhet) i sin yrkesutövning. Detta studeras via deras beskrivning av bl a etiskt särpräglade situationer i arbetet. Vidare avser studierna att visa hur röntgensjuksköterskor avgränsar sitt kunskaps- och kompetensområde gentemot närliggande yrkeskategoriers.

Namn: Staffan Wirell
Befattning: Universitetslektor
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper
Ämnesområde: Radiologi


Utbildning/akademisk examen:
 

 


Telefon: 010-103 29 18
E-post: staffan.wirell@lio.se


Besöksadress:
Röntgen
Huvudblocket
Ingång 7, plan 11
Campus US

Postadress:
Radiologi
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings Universitet 
581 85 Linköping


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-14