Göm menyn

Forskningsområden

Innehåll

 

Bildmedicinsk pedagogik

Pedagogisk bildmedicinsk verksamhet har funnit flera tillämpningsområden i grundutbildningen. Pedagogisk bildmedicinsk verksamhet ingår också i undervisning på masternivå och som egen forskarutbildningsgren på doktorandnivå inom bildmedicin i samarbete med medicinsk pedagogik.


Bildoptimering av datortomografi och radiografi

Alla röntgenundersökningar ska vara berättigade och optimerade. I vår forskning söker vi efter optimala röntgenavbildnings- eller bildförbättringstekniker som ger tillräckligt säker diagnostik och samtidigt en minimal stråldos till patienten.


Bukradiologi

Studier med olika radiologiska metoder av buken, lever och gallvägar, njurartärer och gynekologiska tumörer, samt utvärdering av en ny metod för ultraljudsundersökning.


Dosimetri inom strålterapi

Forskningsområdet omfattar metoder för absolutbestämning av absorberad dos, utveckling av praktiska dosimetrisystem, beskrivning av strålkvalitet och beräkningsalgoritmer för individanpassad, bildbaserad dosplanering samt modeller för matematisk optimering av dosplaner så att tumören får tillräckligt hög dos men friska organ så låga doser att allvarliga biverkningar undviks.


Dosimetri vid radiologisk intervention 

Forskningen fokuseras mot de typer av radiologiska interventioner i hjärna och bröstkorg som är speciellt stråldoskrävande och där risken för akuta strålskador inte är försumbara. Strålningsdosimetrin behövs för att kunna ge rätt råd till patienter och personal.


ESR-dosimetri

Inom detta forskningsområde utvecklas, optimeras och tillämpas dosimetri som grundas på ESR elektron-spinn-resonans analys. (EPR, elektron paramagnetisk resonans)


Kardiovaskulär radiologi

Detta projekt syftar till att utveckla och utvärdera nya metoder för att studera hjärtats kranskärl med datortomografi.


Kontrastmedelsutveckling

Ny forskning inom magnetresonanstomografi (MRT) är inriktad på avbildning av biologiska processer. Målet för forskningen är att kunna spåra de molekylära och cellulära förlopp som ger upphov till olika sjukdomar. För att nå detta mål är det nödvändigt att använda kontrastmedel som är designade för att ge hög kontrast vid den specifika vävnad som skall undersökas.


Kvalitetssäkring av radiologiska bildsystem

Strålningsdosimetri behövs för att kunna uppskatta patientstråldoser och metoder för att mäta teknisk bildkvalitet behövs för att säkerställa att röntgenutrustningen ger bilder av tillräckligt hög kvalitet.


Kvantitativ datortomografi för mer noggrann strålbehandling

Vid strålbehandling mot tumörer med lågenergetiska fotoner (t.ex. röntgenstrålning) är det allt viktigare att känna till vilken vävnadssammanstättning patienten har eftersom absorptionsegenskaperna av fotoner beror på vävnadstyp och på fotonenergien. Med hjälp av två- eller flerenergidatortomografi kan man bestämma patientens atomära sammansättning och därmed göra bättre stråldosplaner inför behandlingen. Forskningen sker i samarbete med Siemens.


Magnetresonansspektroskopi (MRS)

MRS är en funktionell MR-metod för icke-invasiv diagnostik och monitorering av metabola förlopp. Inom detta forskningsområde utvecklas nya insamlingsmetoder och normal och patologisk funktion studeras med hjälp av tekniken. Tekniken ger möjlighet till studier av metabolismen, samt pH och Mg2+koncentrationer i olika organ. De organ som studeras med denna teknik är hjärna, lever, muskel och hjärta och de isotoper som mäts är H-1, P-31 samt C-13.


Medical applications of electron paramagnetic resonance imaging


Neuroradiologi

Studier av hjärnaktivitet med fMRI, metabola studier med hjälp av MRS, absolutkvantifiering av MR-parametrar vid multipel skleros och andra neurologiska sjukdomar, MRT-studier av neuroborrelios samt nya bildpresentationsmetoder för neurokirurger.


Nuklearmedicin & PET

I utvecklings- och forskningsarbetet vill vi optimera avbildningstekniken inom nuklearmedicin och PET så att vi erhåller en säker diagnostik och samtidigt en minimal stråldos till patienten. Forskningen inriktar sig mot de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna som skelett, myokardskintigrafi, cerebralt blodflöde (rCBF), perfusions- och ventilations-scintigrafi vid lungundersökningar och FDG undersökningar.


Skelettradiologi

Kvantifiering av osteoporos med CT och bildanalys, utvärdering av volyms-CT för undersökningar av temporalbenet samt 3D-mätning av skolios med CT


Strålning i vår miljö 

Projektet syftar till att undersöka mekanismerna kring omfördelning och rörlighet at Am, Cs och Pu i sedimentmiljöer, föranlett av observationer som indikerar en högre rörlighet än tidigare känt. Sjö- och havssediment i Sverige och Skottland undersöks.


Strålningsdosimetri vid röntgenundersökningar

Patientdosuppskattningar vid radiografering och röntgengenomlysning görs idag med en s.k. KAP-meter monterad på röntgenrörets bländare. För att öka kvaliteten på dessa dosmätningar behöver mätinstrumenten kalibreras på ett bättre sätt än idag när man inte fullt ut tar hänsyn till mätinstrumentets energiberoende. Forskningen sker i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten.


Hjärnavbildning och modellering av synaptisk aktivitet

Modern teknik har möjliggjort visualisering av den mänskliga hjärnans funktion. Med hjälp av bilder från en magnetkamera, s.k. funktionell magnetresonans-tomografi (fMRI), vet vi betydligt mer om hur hjärnan fungerar än vad vi gjorde för bara 10-20 år sedan. Idag vet vi att hjärnan består av ett stort antal funktionella enheter i ett komplext samarbete. Vår forskning syftar till att ta reda på mer om vad dessa magnetkamera-bilder kan säga oss om hjärnans funktion och vi är speciellt intresserade av att ta reda på vad som sker i nervcellernas synapser då hjärnan arbetar.

Rättsmedicinsk radiologi 

Kontakt

Ämnesföreträdare i Medicinsk bildvetenskap:

Anders Persson
anders.s.persson@liu.se 

Telefon:
010-103 8906

Besöksadress:
CMIV, plan 11
Universitetssjukhuset 


 


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08