Göm menyn

Riktlinjer för Amanuenser vid Medicinska fakulteten

 • Arbete avser undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete (i enlighet med HF).
 • Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (i enlighet med HF).
 • Amanuens skall anställas tillsvidare, dock längst ett år. Anställningen får förnyas (i enlighet med HF).
 • Anställning får motsvara högst 50 % av full arbetstid (i enlighet med HF).
 • Sammanlagda anställningstiden för en amanuens får dock omfatta högst tre år (i enlighet med HF).
 • Lönen är 22 700 kr för heltid från 2020-10-01 (i enlighet med LiU:s lokala avtal).
 • En termin är ca 20 veckor. Antal tjänstgjorda timmar och slås ut över hela terminen.
 • För undervisning får amanuenser tillgodoräkna sig 1 timmes förberedelsetid per arbetad klocktimme.
 • Administrativt arbete, utfört av t.ex. chefsamanuenser räknas som enkel tid. Summering av undervisad tid (ggr 2) och administrativ tid görs för uträkning av tjänstgöringsgrad.
 • Vid arbete som amanuens på 10 % eller mindre/termin, tillämpas timarvodering istället för anställning. Timlönen är då 137,58 kr/tim, 22 700 kr/165 tim = 137,58 + semesterersättning med 12 % vid utbetalning, (precis som vid månadsförordnanden). 45 min undervisning inkl. 1 timmes förberedelsetid ersätts med 270 kr/undervisningstimme. Administrativt arbete ersätts med enkel timlön = 137,58.
Antal timmar undervisning
(dubbel ersättning)
Motsvarar administrativ tid
(enkel ersättning)
Omräknad till
tjänstgöringsgrad
  
< 2 h/vecka =
< 40 h/termin
< 4 h/vecka =
< 80 h/termin
< 10 % Timarvoderas (se ovan)
2 h/vecka =
40 h/termin
4 h/vecka =
80 h/termin
10 % Timarvode/anställningsavtal
3 h/vecka =
60 h/termin
6 h/vecka =
120 h/termin
15 % Anställningsavtal
4 h/vecka =
80 h/termin
8 h/vecka =
160 h/termin
20 % Anställningsavtal

Inför terminsstart och planering av kommande amanuensarbete ska en uppskattning och preliminär bokning göras för att vi ska kunna beräkna arbetstid och då också ta beslut om det ska vara arvodesersättning eller anställning som ska gälla för respektive amanuens.

Uppföljning ska sedan ske per termin hur vi har följt planeringen och den uppskattade fördelningen av amanuensarbetet.

Dokumentation ska också föras över när man börjar arbeta som amanuens så att vi kan säkra att den sammanlagda anställningstiden för en amanuens omfattar högst tre år.

Förtydliganden avseende deltidsanställd amanuens respektive arvoderad amanuens

 • Lönen beräknas utifrån aktuell heltidslön för amanuenser (i nuläget 22 700 kr) och den genomsnittliga omfattningen av tjänstgöring under terminen. 
 • Utbetalning sker den 25:e varje månad (eller närmaste vardag om den 25:e infaller en helgdag). Arvoderingar utbetalas löpande, oftast den 25:e varje månad
 • Anställningen genererar semesterrätt (ca 10 semesterdagar/termin). I enlighet med rutin för övriga lärare läggs semesterdagarna under anställningstiden. Semesterersättning betalas ut månaden efter avslutad anställning. Vid arvodering utbetalas semesterersättningen löpande (inkluderat i timersättningen).
 • Eftersom aktuell tjänstgöringsgrad och månadslön utgår ifrån faktiskt arbetad tid, måste ev. frånvaro för uppsatta pass rapporteras. Byte mellan amanuenser kan medges men måste rapporteras. Frånvaro genererar löneavdrag.
 • Ekonomisk justering för faktiskt genomförda arbetstimmar görs retroaktivt efterkommande termin för deltidsanställd amanuens, vilket kan innebära ökad eller minskad tjänstgöringsgrad eller via timarvodering.
 • Deltidsanställning genererar rätt till friskvårdsersättning. Anställning kortare än 6 månader innebär en friskvårdspeng om 1000 kr, i enlighet med LiU:s riktlinjer för friskvård. Timarvoderad amanuens har ej rätt till friskvårdsersättning.    
 • Som anställd omfattas man bl.a. av avtalet om ersättning vid personskada (ger ersättning vid arbetsskada). Tillbud ska alltid rapporteras för såväl deltidsanställd som timarvoderad amanuens.
 • Som anställd är man livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. För fullt försäkringsskydd krävs dock tjänstgöring om minst 16 timmar per vecka (= 40 %)
 • Arbetsrättsligt är en tidsbegränsad anställning som amanuens möjlig i max tre år, i enlighet med Högskoleförordningen. Arvodering är möjlig ersättningsform före och efter deltidsanställning som amanuens och regleras då enligt sedvanliga LAS-regler.
 • Byte av studentgrupp inkluderas i undervisningstiden enligt schema.

 


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-23