Göm menyn

Central krishantering för LiU

Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som omfattas av arbetsmiljölagen ska ha en organisation för krisstöd.

Det finns en centralt samordnad grupp för krishantering vid LiU. Exempel på händelser som kan leda till att gruppen träder i funktion är större olyckshändelser, våldsbrott, naturkatastrofer, brand m.m. För mer information besök: http://www.liu.se/insidan/arbetsmiljo/kris/stod

Vad gör vi inom vår enhet om det uppstår en krissituation i form av en arbetskamrats död, svåra sjukdom, arbetsolycka, brand eller allvarligt tillbud? En checklista skall finnas hos ansvarig på arbetsstället och göras känd regelbundet. Information om vilka som är utbildade i första hjälpen och hjärt- och lungräddning skall även finnas anslaget på anslagstavlor i lokalerna, samt telefonnummer till dessa. Detsamma gäller brandombud och Campusväktare.

Lokal krisberedningsgrupp för HMV

Lokal krisberedningsgrupp för HMV:s medarbetare består av prefekt, administrativ chef och HR-partner. Annan funktion kan kopplas in vid behov.

Om en anställd avlider finns särskild rutin för detta: kontakta prefekt, administrativ chef eller HR-partner.

Krishantering på avdelningen

Vid varje avdelning inom HMV finns en lokal "Rutin/Checklista för brand, första hjälpen och krishantering". Aktuell checklista ska finnas hos avdelningschefen och delas ut till medarbetarna vid varje avdelning.

  • HMV allmän 
  • HMV Kansli
  • Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin (DISP)
  • Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)
  • Avdelningen för prevention, rehabilitering nära vård (PRNV)
  • Avdelninge för samhälle och hälsa (SH)
  • Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Äldre checklistor

Brandskyddsfrågor

Läs mer under rubriken "Systematiskt Brandskyddsarbete"

Länkar

 

 

 

 


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15