Göm menyn

Digital disputation

På denna sida hittar du information om hur HMV hanterar digitala disputationer under den pågående corona-pandemin.

Fram till 31/8-2021 drivs LiUs verksamhet i enlighet med pandeminivå 4 vilket inneburit att disputationer vid HMV genomförts digitalt med max 8 deltagare fysisk närvarande. Från 1/9 -21 kommer LiUs verksamhet bedrivas i enlighet med pandeminivå 2, vilket medför möjlighet till ökad fysisk närvaro, dock med restriktioner. I nuläget finns en riktlinje för max 50 personer vid nödvändiga examinationer eller föreläsningar, vilket kan tillämpas vid disputationer (se länk).
 
Beslut om temporära rutiner med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av disputationer DNR LiU-20201-00029 har fattats av LiU centralt och gäller under perioden 1/9-2021 till 31/1-2022.
Ur beslutet: 
Följande alternativ anvisas för platsen för disputationens genomförande. Vid val av
plats ska beaktas vid var tid eventuellt gällande restriktioner för verksamheten. Valet av plats ska också stämmas av med doktoranden som ska försvara sin avhandling.
 1. Disputationen genomförs med fysisk närvaro enligt gängse ordning i enlighet med LiU :s Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå och, i förekommande fall, fakulteternas respektive områdets ordinarie lokala regelverk samt med beaktande av eventuella beslutade restriktioner för verksamheten.
 2. Disputationen genomförs helt eller delvis i digital form.
HMVs tillämpning av alternativ 1 i relation till DNR LiU-20201-00029
 • Om rådande förutsättningar tillåter kan disputationens aktörer och auditoriet befinna sig i samma lokal. Antalet personer får inte överstiga det gränsvärde som tillämpas vid LiU.
 • Vid utnyttjande av det så kallade ”sittandeundantaget” ska sittande publik hänvisas till sittplatser med minst en meter avstånd och disputationen ska genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Det innebär att mingel före, under och efter disputationen inte är tillåtet. 
 
HMVs tillämpning av alternativ 2 i relation till DNR LiU-20201-00029 
 • Disputationen kan ha digitala inslag av olika grad. Det kan vara i form av opponent eller betygsnämndsledamot som deltar via länk. Om ett stort auditorium förväntas som överstiger gränsvärdet kan med fördel en ytterligare lokal bokas där disputationen kan följas digitalt. Den ytterligare lokalen ska också hanteras med samma rutiner. Upplägg och digitala inslag sker i samråd med IT-avdelningen. Kontakt med IT-avdelningen tas genom LiUs gemensamma ärendehanteringssystem. Ange ”Disputation” som ämne. 
 • Från 1/9 kommer kommunikatörens roll vid disputationer att minimeras då offentlighetskravet möjliggörs med ett större auditorium. Ett undantag kan vara de disputationer som redan planerats tillsammans med kommunikatör under de första veckorna av höstterminen. I de fall då disputationen sänds digitalt så administrerar IT-avdelningen ihop med nyckelpersoner runt doktoranden de tekniska frågorna.  
 
Särskilda praktiska rutiner vid disputationer som genomförs fysiskt
 • Värd och administratör (eller annan person som utses av huvudhandledare) ansvarar för att personer som deltar fysiskt följer de rekommendationer som finns för att förhindra smitta av covid-19.
 
Särskilda praktiska rutiner vid disputationer som genomför helt eller delvis i digital form
 • Vid disputationer som genomförs helt eller delvis i digital form har IT-avdelningen tagit fram en lista över salar med tekniska förutsättningar för detta, vilka således företrädesvis bör bokas.
 • Den teknik som ska användas bör säkerställas och testas i god tid före disputationen. Huvudhandledaren ansvarar för detta med stöd av IT-avdelningen.
 • Värd och administratör (eller annan person som utses av huvudhandledare) ansvarar för att personer som deltar fysiskt vid disputationen följer de rekommendationer som finns för att förhindra smitta av covid-19. Vad gäller max antal i lokalen kan detta administreras genom anmälan i förhand eller att dörren stängs vid maxantal.
 • Ordföranden vid disputationen ansvarar för att kontrollera att videokonferensutrustningen fungerar och, om det skulle uppstå tekniska problem, pausa eller avbryta disputationsakten.
 • En särskild mötesinbjudan till den digitala mötesplatsen ska användas för betygsnämndens sammanträde efter disputationsakten för att säkerställa att sammanträdet sker utan att obehöriga kan delta.
 • Tillkännagivande av betygsnämndens bedömning av avhandling och försvar får göras via e-post. Protokoll cirkuleras för senare underskrift. Alternativt förses enskild ledamot med egen kopia av protokollet, skriver under och skickar in till av institution utsedd mottagare.

Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-21