Göm menyn

Val till ny fakultetsstyrelse och Dekanat

Snart är det dags för val av ny fakultetsstyrelse samt Dekan och prodekaner. Så här går valet till.

Valberedning

En valberedning tar i samråd med verksamheten samt rektor fram ett förslag på ledamöter och ersättare i fakultetsstyrelsen. Ordförande och vice ordförande i styrelsen blir utses till dekan och prodekan. Valberedningens förslag kommer inom kort presenteras. Valbara är vetenskapligt kompetenta lärare samt odisputerade lärare som senast 30 dagar före valet är anställd som lärare vid LiU och med minst 40% tjänstgöring inom styrelsens ansvarsområde.

Valberedningens förslag kommer inom kort offentliggöras på hemsidan.

Rösträtt

Röstberättigade i valet till fakultetsstyrelse samt dekanat är lärare som är anställda vid LiU senast 30 dagar före valet, samt under röstningsperioden, under förutsättning att minst 40% av arbetet enligt anställningsvillkoren ska utföras inom styrelsens ansvarsområde. Anställningen ska vara på minst halvtid och gälla tillsvidare eller minst två år. (Ur Beslut om instruktion för tillsättning av vissa styrelser och uppdrag, p 1.2.6 Dnr: LiU-2020-03011)

Valförfarande

Valet sker genom ett elektroniskt valförfarande med olika röstsedlar för ordinarie ledamöter och ersättare. För att röstsedeln ska vara giltig ska den innehålla lika många namn (valbara individer) som ska väljas, eller ange att personen röstar "blankt". Om röstsedeln innehåller färre namn än antalet ledamöter/ersättare som ska väljas räknas rösten som ogiltig.

Förslag till ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) och ev ytterligare prodekaner avges på särskild röstsedel. Endast ett namn får föreslås till respektive uppdrag. Den person som erhållit flest röster räknas som vald till uppdraget. Vid lika antal röster avgörs det (om så erfordras) genom lottning vem som utses.

Ledamöter/ersättare för representanter för samhälls- och yrkeslivet väljs inte genom detta röstningsförfarande.

 


2020-09-24
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24