Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Inrättande av forskarutbildningsplats

Forskare som önskar rekrytera en doktorand skall ta kontakt med ämnesföreträdare och tillsammans gå igenom  förutsättningarna för en forskarutbildningsplats (projekt, upplägg på utbildningen, akademisk miljö etc.). Därefter anmäla detta till FUS genom ansökan om inrättande av forskarutbildningsplats vid institutionen. Anmälan skall göras på särskild blankett och innehålla uppgift om

 • tilltänkt huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare,
 • tänkt finansiering, samt projektbeskrivning 

Hämta blanketter nedan:

Alla förslag till nya forskarutbildningsplatser skall kvalitetsgranskas av institutionen.

Institutionsstyrelsen beslutar om inrättande av forskarutbildningsplats för doktorandtjänst vid LiU och inom ramen för sin anställning vid LiUalla inrättade forskarutbildningsplatser annonseras på LiU:s hemsida under minst tre veckor.

 

Se mötestider HMVs institutionsstyrelse (länk)

Inlämning och underskrifter:

 • Ansökan lämnas till forskarutbildningssamordnare Kajsa Bendtsen som också sörjer för FUS och prefekts underskrift.
 • I de fall beslut ska fattas av styrelsen, ska handlingarna vara Kajsa tillhanda minst 18 dagar innan styrelsemötet.

Annonsen skall innehålla:

 • en 2 sidig projektbeskrivning
 • namnen på de tilltänkta handledarna
 • angivande om det rör sig om hel- eller deltidsstudier, vid vilken avdelning (motsvarande)forskarutbildningen kommer att genomföras, samt information om sista ansökningsdag och hur ansökan skall inlämnas

Annonsering behöver ej ske

 • om doktorand skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än LiU
 • om doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller om det finns liknande särskilda skäl.
 • om doktorand skall genomgå utbildningen inom ramen för sin anställning vid LiU.

   

Om doktoranden skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos arbetsgivare än LiU – exempelvis Regionanställning, kommun eller företag – gäller att forskarutbildningsplatsen skall kvalitetsgranskas av FUS, och att prefekten, istället för institutionsstyrelsen, inrättar forskarutbildningsplatsen. 

Om doktoranden vill bli antagen, med tillgodoräknande av tidigare genomförd forskarutbildning skall forskarutbildningsplatsen kvalitetsgranskas av FUS, och forskarutbildningsplatsen inrättas av institutionen enligt ovan.
 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-29