Göm menyn

Arbetsmiljö och lika villkor

LiU är ålagt att i hela sin verksamhet arbeta förebyggande med arbetsmiljö och lika villkor (jämställdhet och mångfald). Policydokument för varje delområde finns centralt framtagna. Delegationen till varje institution består av att aktivt driva detta förebyggande arbete med hjälp av handlingsplaner och uppföljning av dessa.
 

Arbetsmiljö

Ledstjärnan för arbetsmiljöarbetet vid LiU är att utveckla en trygg, utvecklande och hållbar arbetsmiljö för anställda och studenter.

Om arbetsmiljö på LiU ►

IMH:s handlingsplan för arbetsmiljö 2015 - 2017

Resultat Medarbetarundersökning 2017

Result Co-worker survey 2017

Rutin för risk- och konsekvensanalyser

Arbetsmiljögruppen på HMV:

Här kan du läsa om HMV:s miljöarbete ►

 

Lika villkor (jämställdhet och mångfald)

Lika villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, sexuellt likaberättigande, tillgänglighet för personer med funktionshinder och övrig kränkande särbehandling.

Blogg Lika VillkorLika Villkor på LiU ►

Funktionshinder ►

Samordnare för Lika villkor på HMV: Hanna Alleman
 

Brandskydd

Brandskyddssamordnare på HMV: Anna Schenell

Läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet inom HMV ►

 

Krishantering

Läs mer om krishantering på HMV ►

Läs mer om krishantering centralt på LiU

 

Alkohol och droger

HMV är en alkohol och drogfri arbetsplats och studiemiljö. Vid Linköpings universitet är det inte tillåtet att förtära alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning, ej heller att uppträda påverkad av alkohol eller andra droger. Att inta droger är förbjudet enligt lag och således oacceptabelt även utanför arbetstid.

LiU:s riktlinjer i korthet

 • Det är inte tillåtet att förtära alkohol under arbetstid eller att vara påverkad av alkohol eller andra droger i arbetet.
 • All hantering och bruk av narkotika är förbjudet och kriminellt och kan inte accepteras hos någon anställd vare sig på arbetstid eller fritid.
 • Inga tävlingar eller lotterier med alkoholhaltiga drycker som priser ska förekomma.
 • Vid firande som LiU anordnar, exempelvis Lucia eller invigningar, skall enbart alkoholfria drycker serveras.
 • LiU förutsätter att medarbetare som representerar LiU vid olika kurser och konferenser uppvisar ett föredömligt uppträdande i alla avseenden.
 • Vid särskilda tillfällen såsom uppvaktningar och personaltillställningar kan undantag från punkt 1 beviljas av ansvarig chef, när det gäller förbudet att förtära alkohol under arbetstid.

Läs mer om LiU:s stöd vid alkohol- och drogmissbruk

Läs mer om LiU:s representationsregler

Vad gör jag om jag möter en alkohol- eller drogpåverkad medarbetare?

 • Om möjligt, kontakta prefekt eller HR-partner. Om ej möjligt, ta kontakten snarast därefter.
 • Om medarbetaren är påverkad, avvisa den vänligt men bestämt (inte kränkande) från arbetsplatsen.
 • Hjälp medarbetaren att ordna sin hemresa. Det är bra om någon kan följa medarbetaren hem. Se till att medarbetaren inte tar sig från arbetsplatsen som förare av ett motorfordon.
 • Se till att den påverkade medarbetarens anhöriga vet att personen skickats hem från arbetsplatsen, så att en anhörig kan möta upp medarbetaren när denne kommer hem. Berätta för medarbetaren att du kontaktar en anhörig.
 • Försök att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt.
 • Dagen då medarbetaren är åter i arbete möts ansvarig chef, medarbetaren och HR-partner för samtal om det som inträffat och hur ärendet behandlas vidare.

Som påföljd av att vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetstid kan arbetsrättsliga åtgärder komma i fråga.

 

 collage
 


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-06